దొంగ సంతకం

అనగనగా ఇద్దరు రాజులు. ఇద్దరూ మంచి మిత్రులు. అవసరం వచ్చినప్పుడు ఒకరికొకరు బాగా సహాయం చేసుకునే వాళ్ళు. ఒకసారి వాళ్ళలో ఒకరికి పెద్ద మొత్తంలో సొమ్ము అవసరమైంది. ఆ సొమ్ము కోసం తన స్నేహితుడైన మరో రాజును అడిగాడు. వారిరువురూ మంచి స్నేహితులు కాబట్టి అతను ఆ సొమ్ము ఇవ్వడానికి వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు. మొదటి రాజు తన మంత్రిని పంపిస్తాననీ, సొమ్ము అతనికిచ్చి పంపిచాల్సిందిగా రెండో రాజును కోరాడు. అందుకు అతను అంగీకరించాడు. మరుసటి రోజే మొదటి రాజు తన మంత్రిని, ముగ్గురు అంగరక్షకుల సహాయాన్నిచ్చి రెండో రాజు దగ్గరికి పంపించాడు.

మొదటి రాజు రాజ్యంలో రంగా అనే పేరుమోసిన ఒక గజదొంగ ఉండేవాడు. ప్రతీ రాత్రీ కనీసం ఒక్క దొంగతనమైనా చెయ్యందే అతనికి సరిగా నిద్ర పట్టేది కాదు. అతన్ని పట్టుకోవడం ఎవరి వల్లా కాలేదు. అతను దోచుకున్న చాలా డబ్బుతో రాజభవనంలో పనిచేసే కొంత మంది అధికారులకు లంచాలిచ్చి వాళ్ళ నుంచి రాజభవనంలో ఏంజరుగుతుందో గ్రహించేవాడు. ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకుని ఏదో ఒకరోజు రాజ భవనంలోకి ప్రవేశించి మొత్తం దోచుకోవాలని అతని వ్యూహం.

మొదటి రాజు తన మంత్రిని డబ్బు కోసం రెండో రాజు దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడని రంగా కి సమాచారం అందింది. ఆ రోజు సాయంత్రం మంత్రి, ముగ్గు అంగరక్షకులు రాజభవనం నుంచి బయలు దేరారు. దారిలో రంగా, అతని అనుచరులు వీళ్ళ నలుగుర్నీ అటకాయించారు.

రంగా: “మర్యాదగా మేమిచ్చిన దుస్తుల్ని తీసుకుని మీ బట్టలు మాకిచ్చేయండి.నేను మంత్రి బట్టలు వేసుకుంటాను. నా ముగ్గురు అనుచరులు అంగరక్షకుల బట్టలు వేసుకుంటారు.” అని హుంకరించాడు. అలా బలవంతంగా మంత్రి, అతని అంగరక్షకుల బట్టలు రంగా, అతని అనుచరులు వేసుకున్నారు.

రంగా కి చదవడం, రాయడం తెలీదు కానీ బహు నేర్పరి. ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే అతను ఒక పండితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రి గారి సంతకం చేయాలో అడిగాడు.

“మంత్రి గారి సంతకం నీ కెందుకు?” అని అడిగాడా పండితుడు.

“ఆ విషయం నీ కెందుకు? నా పనులు నాకుంటాయి” అన్నాడు కోపంగా.

“నువ్వేమన్నా సరే. నేను మాత్రం నేర్పించను” అన్నాడా పండితుడు ఏదో కీడును శంకిస్తూ.

చివరికి రంగా “నేర్పిస్తావా? లేక చస్తావా?” అని బెదిరించే సరికి అతనికి సంతకం నేర్పించక తప్పలేదు.

ఒక వేళ రెండో రాజు డబ్బు తీసుకున్నట్టు రసీదు మీద సంతకం పెట్టమంటే పెట్టాలి కదా! ఎలాగూ తను మంత్రి దుస్తులు వేసుకుంటాడు. ఇక మంత్రి సంతకం కూడా నేర్చేసుకుంటే ఏ సమస్యా ఉండదు అనుకున్నాడు రంగా.

బట్టలు మార్చుకున్న తర్వాత రంగా, అతని అనుచరులు డబ్బు కోసం రెండో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. రంగా కేమో తను కొత్తగా నేర్చుకున్న సంతకం రాసి చూపించాలనే కోరిక.

“మీకు నా సంతకం అవసరం లేదా?” అని అడిగాడు.

” అవసరం లేదు. మీ రాజు, నేను ప్రియ మిత్రులం, నాకామాత్రం నమ్మకం ఉంది.” అన్నాడా రాజు.

కానీ రంగాకి మాత్రం కొంచెం అతివిశ్వాసం. “అయినా సంతకం తీసుకుంటే ఎందుకైనా మంచిది కదా!” అన్నాడు.

అప్పుడా రాజు “అలాగైతే సరే. సంతకం చేసే వెళ్ళండి” అన్నాడు.

అప్పుడు రంగా రంగా ఒక దొంగ అని సంతకం చేసిచ్చాడు.

రాజు దాన్ని చూసి ఒక్కసారిగా అదిరిపడ్డాడు. “ఇదెలా సాధ్యం?” అని మనసులో అనుకుని, వాళ్ళ నలుగుర్నీ కాసేపు వేచియుండమని చెప్పి తన సేవకులను కొంతమందిని మొదటి రాజు దగ్గరికి పంపించాడు.

వాళ్ళు ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి “రంగా అనే వాడు మీ రాజ్యంలో పేరుమోసిన దొంగ అని విన్నాం. కానీ మీ మంత్రి ఆ దొంగ పేరు ఎందుకు సంతకం చేశారు? కొంపదీసి మీ మంత్రి మా రాజుగారితో వేళాకోళం ఆడడం లేదు కదా?” అనడిగారు.

అప్పుడే దొంగలిచ్చిన దుస్తుల్లో ఉన్న మంత్రి, అనుచరులు అక్కడికి వచ్చి జరిగిన సంఘటనను వివరించారు. వెంటనే ఈ సంగతి రెండో రాజుకు తెలియజేసి రంగాను బంధించమన్నాడు. తర్వాత రాజే స్వయంగా వచ్చి సొమ్ము అందజేశాడు.

ఇంతకీ దొంగ ఎలా పట్టుబడ్డాడంటే ఆ పండితుడి తెలివితేటల వల్ల, ఇంకా రంగా గర్వం వల్ల. రంగా నిరక్షరాస్యుడు కావడం వల్ల, ఆ పండితుడు దొంగకి అతని సంతకమే నేర్పించి అది మంత్రి సంతకమే అని అబద్ధం చెప్పాడు. ఆ దొంగకి  కొంచెం గర్వం ఉందనీ, అతను ఖచ్చితంగా రాజు దగ్గర సంతకం చేసే వస్తాడని పండితుడికి తెలుసు. సరిగ్గా అక్కడే రంగా పట్టుబడ్డాడు.

5 thoughts on “దొంగ సంతకం

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.