విజయగణపతి దేవాలయం

విజయగణపతి దేవాలయం
మా ఊర్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న విజయగణపతి దేవాలయం

మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు ముచ్చివోలు లో నిర్మాణంలో ఉన్న విజయగణపతి దేవాలయం. పూర్తయితే అద్భుతమైన నిర్మాణంగా యాత్రీకులను ఆకర్షించే విధంగా కనిపిస్తున్నది కదూ…

ప్రకటనలు