అవే తప్పుకుంటాయి…

bumpy road 2ఓ నిరక్షరాస్యుడైన మంత్రి ఓసారి కార్లో తన గ్రామానికి వెళుతున్నాడు.

రోడ్డు బాగా లేకపోవడంతో కారు బాగా కుదుపులకు లోనవుతోంది.


ఆ మంత్రి డ్రైవర్ ను ఉద్దేశించి “ఏంటయ్యా కారు అలా ఊగిపోతుంది?” అన్నాడు


“రోడ్డంతా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి సర్” అన్నాడా డ్రైవర్ సగం ఇంగ్లీషులో, సగం తెలుగులో మాట్లాడుతూ


“ఆ ఉంటే ఏంటి? హారన్ మోగించు అవే పక్కకు తప్పుకుంటాయి” అన్నాడా మంత్రి.