పాపం ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలు

ఉత్తర ప్రదేశ్ జనాల్ని చూస్తే నాకు జాలేస్తుంది. ఓ పక్క ములయాం.. ఓ పక్క మాయావతి.. దొందూ దొందే… ఎవర్ని ఎన్నుకున్నా తీరు మారదాయే..

ఒక్క పదిరుపాయల కోసం క్యూల్లో నిలబడి తొక్కిసలాటలో జనాలు చచ్చిపోతుంటే ఈవిడకు మాత్రం నోట్లతో కోట్ల రూపాయల దండలు కావాలసివచ్చాయట.. ఔరా! ఎంత దౌర్బాగ్యం పట్టిందిరా మన దేశానికి…

మన దేశం డబ్బుండీ పేద దేశం అయింది ఎందుకంటే ఇలాంటి చీడ పురుగుల వల్లే..డబ్బును ఇనప్పెట్టెలో పెట్టి పూజ చేసుకుని పీనాసి పీనుగుల వల్లనే..

ఓ పక్క ఆకలితో అన్నమో రామచంద్రా అని జనం అల్లాడుతుంటే ఈమెమో కోట్లు బెట్టి విగ్రహాలు పెట్టిస్తుందట..
“ఎవడిక్కావాలండీ ఈ విగ్రహాలు.. కూడు పెడతాయా? గుడ్డ పెడతాయా? ” అని నాయకులను నిలదీసి సాగనంపే రోజు వస్తుందా?