ఎక్కాలు- గుణింతాలు ఎలా నేర్చుకునేవాళ్ళమంటే…

చిన్నప్పుడు గుణింతాలు ఎలా నేర్చుకునేవాళ్ళమంటే

క తలకొట్టిస్తే క

క కుధీర్ఘమిస్తే కా

క గుడిస్తే కి

క గుడి దీర్ఘమిస్తే కీ

క కొమిస్తే కు…. ఇలా అన్న మాట.

బడి లో రోజు సాయంత్రం ఎక్కాలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు నిలబడి చెబుతుంటే మిగతా వాళ్ళంతా వల్లె వేయాలి.

రొండొకట్ల రొండు

రొండ్రొళ్ నాలుగూ

రొణ్ మూళ్ళారు… ఇలా భలే రిథమిక్ గా సాగిపోయేది.

పొరపాటున తప్పు జెప్పినా , తడుముకున్నా.. అయ్యోరి నుంచి చీవాట్లు, పిలకాయల నుంచి ఎగతాళి బహుమానాలుగా లభించేవి.

ప్రకటనలు