అడుగు జాడలు

గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఒకతనికి ఒక అద్భుతమైన స్వప్నం సాక్షాత్కరించింది. అందులో అతను ఒక దివ్యపురుషుడితో కలిసి ఒక సుందరమైన సముద్ర తీరాన నడుస్తున్నాడు. ఆకాశం వైపు చూస్తుంటే అతని జీవితం మొత్తం నీలి మేఘాల్లో దృశ్యాలుగా కనిపిస్తోంది. వాటి వెంటనే రెండు జతల పాదముద్రలు కూడా కనిపించాయి. ఒక జత దేవుడివి. దాన్ని అనుసరిస్తూ తనవి.

అలా అన్నీ దృశ్యాలు అతని ముందు సాక్షాత్కరించాక కొన్ని చోట్ల అడుగుల జాడల్లో అతనికి ఏదో చిన్న తేడా కనిపించింది. అతని జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో అతనికి కేవలం ఒక జత పాదముద్రలు మాత్రమే కనిపించాయి.

అతను దేవుడి వైపు తిరిగి,

“నిన్ను అనుసరిస్తే కష్ట సుఖాల్లో నాతోటే ఉంటానన్నావు. కానీ నా కష్ట సమయాల్లో ఒక జత పాదముద్రలే కనిపిస్తున్నాయి. నాకు నువ్వు బాగా అవసరమయినప్పుడే నన్ను వదిలి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు?” అని ప్రశ్నించాడు.

“నా భక్తులంటే నాకు ఎనలేని ప్రేమ. నువ్వనుకుంటున్నట్లు కష్ట సమయాల్లో నేను నిన్ను వదిలి ఎక్కడికీ వెళ్ళలేదు. ఆ కనిపించే పాదముద్రలు నావే. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నిన్ను మోస్తుంది నేనే”