ఖరీదైన వైద్యుడు

ఒకతనికి ఒంట్లో నలతగా ఉండటంతో స్నేహితుణ్ణి ఎవరైనా మంచి డాక్టర్ గురించి చెప్పమన్నాడు.

అతను ఒక డాక్టర్ పేరు చెప్పి, ” కానీ అతను చాలా ఖరీదైన వైద్యుడు. మొదటి సారి వెళ్ళే వారికి 500 రూపాయలు, తరువాత నుంచి ప్రతి సారీ 100 రూపాయలు తీసుకుంటాడు” అన్నాడు.

మనవాడు ఫీజు తగ్గుతుందని డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళగానే ” నేను ఇది వరకే వచ్చానండీ కానీ నయం కాలేదు…”

డాక్టర్: “ముందు రాసిన మందులే ఇంకొద్ది రోజులపాటు కొనసాగించండి….అలాగే నా ఫీజు వంద రూపాయలు కౌంటర్ లో కట్టి వెళ్ళండి.” 🙂 🙂