బానిసకు బానిస

నేను ఎవర్ని? అనే నా ముందు టపాకు ఆధారమైన పూర్తి కథ ఇది. గ్రీకు దేశ ప్రజలు భారతదేశంలో నివసించే యోగులు, వారి అద్భుత శక్తుల గురించి విని ఉన్నారు. అలెగ్జాండర్ ప్రపంచ దండయాత్రకు బయలుదేరబోయే ముందు అక్కడి ప్రజలు ఒక భారతీయ యోగిని తమ దేశానికి తీసుకు రావాల్సిందిగా కోరారు. వారు అడవుల్లో నివసిస్తూ ఉంటారని కూడా తెలుసుకున్నాడు.

భారత్ కు వచ్చి ఒక అడవి గుండా ప్రయాణిస్తున్నాడు. మార్గ మధ్యంలో ఒక చెట్టు క్రింద తపస్సు చేసుకుంటున్న యోగి కనిపించాడు.  అలెగ్జాండర్ అక్కడ కాసేపు ఆగి, ఆ ఋషి కనులు తెరిచేదాకా ఎదురు చూశాడు. ఆయన వదనం ప్రశాంతంగా, తేజోవంతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంది.

“మేము మీకు మా రాజ్యంలో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం. దయచేసి మాతో మా దేశానికి విచ్చేయండి. మా ప్రజలు మీ పట్ల ఎనలేని అనురాగం కనబరుస్తారు.” అని అభ్యర్థించాడు.

“క్షమించండి. నాకే సౌకర్యాలూ, సంపదలు అక్కర్లేదు.నాకు ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేనక్కడకు రాలేను” సున్నితంగా తిరస్కరించాడా యోగి.

ఇప్పటి దాకా అలెగ్జాండర్ తన ఆజ్ఞను ధిక్కరించిన వాళ్ళనే చూడలేదు. ఈయన తన అభ్యర్థననే తోసి పుచ్చుతున్నాడు. పట్టరాని కోపం వచ్చింది. తనను తాను నియంత్రించుకోలేక పోతున్నాడు. చటుక్కున ఒర లోంచి కత్తి దూసి “నువ్వెవ్వరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా? ప్రపంచ విజేత అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తిని నేను. నా ఆజ్ఞను ధిక్కరించిన మరుక్షణం నీ శరీరం ముక్కలు ముక్కలవుతుంది” అంటూ హుంకరించాడు.

ఆ యోగి ఏ మాత్రం తొణక్కుండా “నువ్వు నన్ను చంపలేవు. కేవలం నా శరీరాన్ని మాత్రమే చంపగలవు. ఈ దేహం కేవలం నేను ధరించిన వస్త్రం మాత్రమే. నేను దేహాన్ని కాదు. దేహంలో నివసించే ఆత్మను.”

“ఏమిటీ నువ్వు చక్రవర్తివా. నేను చెప్పనా నువ్వెవరో.”

“నువ్వు నా బానిసకు బానిసవు”

దిగ్భ్రాంతి చెందిన అలెగ్జాండర్ “నేనా! బానిసనా! అదెలా సాధ్యం?” అంటూ ప్రశ్నించాడు.

ఆ యోగి శాంత స్వరంతో ” నేను కోపాన్ని జయించాను. అది నా బానిస. క్షణ కాలంలో నువ్వు దానికెంత సులభంగా లొంగిపోయావు? కోపానికి బానిసవైపోయావు. ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు నా బానిసకు బానిసవు కాదా?”

మరేమీ మాట్లాడలేక అలెగ్జాండర్ ఆ యోగికి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు.