సంతోషం…. చందోగ్యోపనిషత్ కథ

కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం శ్వేతకేతు అనే బాలుడు తన తండ్రిని ఇలా అడుగుతున్నాడు.
“నాన్నా! ప్రతి ఒక్కరు సంతోషం కోసం పరితపిస్తున్నారు. అసలు సంతోషం అంటే ఏమిటి?”
“ఒక వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటే, అతను ఎప్పుడూ ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా, ఉత్తేజంతో ఉంటాడు. సంతోషంగా లేని వ్యక్తి సంకల్పం గట్టిగా ఉండదు. అతని మనసు సంకుచిత భావాలతో నిండిఉంటుంది. కేవలం అనంతమైన బ్రహ్మము లోనే సంతోషం ఇమిడి ఉంది.”
“నేను దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా నాన్నా” అన్నాడా బాలుడు.
“తప్పకుండా. నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా ఆలకించు.  ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో ఏదీ తన నుంచి వేరు కాదు, అన్నీ తనలో భాగమే అని తెలియాలి. వారు అదే చూడగలగాలి, అదే వినగలగాలి, అది తప్ప వేరే ఆలోచన వారి మనసులోవేరే ఆలోచన ఉండకూడదు. అదే బ్రహ్మమని చెప్పబడుతుంది”

కానీ ఎవరైనా తమకు అడ్డుపడుతున్నారని భావించినా, వారు తాము కాదు అని భావించినా వారు బ్రహ్మమును కనుగొననట్లే లెక్క. ఆ అనంతమైన స్వరూపం ఎక్కడికీ పోదు. అది ఎప్పటికీ అలాగే నిలిచి ఉంటుంది.

గమనిక: ఈ కథలో ఇంకా లోతైన జ్ఞానం ఉండి ఉండవచ్చు. నేను ఇక్కడ రాసింది కేవలం నాకు అర్థమైంది మాత్రమే.

4 thoughts on “సంతోషం…. చందోగ్యోపనిషత్ కథ

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.