అంథుడి కోరిక

ఒక గ్రామంలో ఒక అంథుడు నివసించేవాడు. కటిక దారిద్ర్యంతో బాధపడేవాడు. పెళ్ళైంది కానీ పిల్లల్లేరు. ఇలా ఒక దానిని మించి ఒకటి కష్టాలతో విసిగి వేసారి పోయి చివరికి దేవుణ్ణి తన కష్టాలు తీర్చమని వేడుకున్నాడు.
అతని దీనస్థితి గురించి తెలుసుకుని దేవుడు అతని ఎదుట ప్రత్యక్షమైనాడు.
“నీ బాధలు తీర్చడానికే వచ్చాను. ఏం కావాలో కోరుకో! అయితే ఒకే ఒక షరతు. నువ్వు కేవలం ఒక్క వరం మాత్రమే కోరుకోవాల్సి ఉంటుంది” అన్నాడు.

ఆ అంథుడు బాగా ఆలోచించి ఈ విధంగా కోరుకున్నాడు.
” నా కుమారుడు బంగారు ఊయలలో ఊగుతుంటే చూడాలని ఉంది స్వామీ” అన్నాడు.
“తథాస్తు” అని మాయమయ్యాడు భగవంతుడు.
ఒక్క కోరిక తో ఆ అంథుడు ఎన్ని వరాలు పొందాడో చెప్పుకోండి చూద్దాం?