ఇంతేనా జీవితం….

నిన్నటి దాకా చీకూ చింతా లేని జీవనం
నేడు కట్టుబట్టలతో పూట గడిస్తే గగనం
ఆ దృశ్యాలు హృదయ విదారకాలు
వారి బాధలు వర్ణ నాతీతాలు
నిజంగా వారిలో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తే గానీ అవి అర్థం కావేమో
అంతా జరిగిన పోయిన తర్వాత ఎవరిని నిందించీ ప్రయోజనం లేదు
సాధ్యమైనంత తొందరగా పరిస్థితులను చక్కదిద్దడానికి కృషి చేయడం తప్ప
వరద బాధితులకు మీకు వీలైనంతలో సాయం చేయండి