నువ్వు పైలట్ శిక్షకుడివి కాదా?

ఒక విలేఖరికి అడవిలో చెలరేగిన దావానలం ఫోటోలు తీయమని వర్తమానం అందింది. ఆ మంటలు దగ్గరికెళితే ఫోటోలు తీయడానికి వీలు లేనంతగా దట్టంగా పొగ కమ్ముకుని ఉంది. వెంటనే ప్రధాన కార్యాలయానికి ఫోన్ చేసి ఒక ప్రైవేటు విమానాన్ని అద్దెకు తీసుకోమన్నాడు.

“అలాగే! నువ్వెళ్ళే సరికి ఒక విమానం రెడీ గా ఉంటుంది” అభయమిచ్చాడా సంపాదకుడు.

ఆయనన్నట్లుగానే దగ్గర్లో ఉండే విమానాశ్రయానికి వెళ్ళగానే ఒక విమానం అప్పుడే ప్రారంభం కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. పరిగెత్తుకుంటూ తన సామాగ్రిని లోపల పడేసి “తొందరగా పోనీ” అన్నాడు. వెంటనే విమానం గాల్లోకి లేచింది.

“ఆ ఫైర్ కి పక్కనే ఉత్తరం వైపుగా పోనీ! రెండు మూడు సార్లు తక్కువ ఎత్తులో పోనియ్యి.” అన్నాడు

“ఎందుకు?” అడిగాడు పైలట్.

“ఎందుకేంటయ్యా! నేను ఫోటో గ్రాఫర్ని. ఫోటోలు తీయాలి కదా” అన్నాడు విసుగ్గా.

చాలాసేపు మౌనంగా ఉన్న తర్వాత పైలట్   “అంటే మీరు పైలట్ శిక్షకుడు కాదా?” అని అడిగాడు.