తెలివైన ఆలోచన

ముగ్గురు ఇంజనీర్లు, ముగ్గురు అకౌంటెంట్లు రైల్లో ఒకే బోగీలో ప్రయాణిస్తున్నారు. మాటల మధ్యలో ఇంజనీర్లు “మేం ముగ్గురూ ఒకే టికెట్ మీద ప్రయాణిస్తున్నాం తెలుసా?” అన్నారు.

“అదెలా సాధ్యం?” అన్నారు ముగ్గురు అకౌంటెంట్లూ ఆశ్చర్యంగా.

“మీరే చూడండి” అన్నారు ఇంజనీర్లు.

కొద్ది దూరంలో టికెట్ కలెక్టర్ వస్తున్నాడనగా ముగ్గురు ఇంజనీర్లు కలిసి టాయ్‌లెట్ లో దూరారు. టీసీ వచ్చి తలుపు తట్టగానే ఒకరు చెయ్యి బయటి పెట్టి టికెట్ అందించాడు. ఆయన ఆ టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.

ముగ్గురు ఇంజనీర్లు బయటికి రాగానే అకౌంటెంట్లు “ఈ ఐడియా రాక మేమిన్నాళ్ళు ఎన్ని టికెట్లు కొన్నావండీ!” అంటూ ఆనందపడిపోయారు.

తిరుగు ప్రయాణంలో ముగ్గురు అకౌంటెంట్లు కలిసి ఒకే టికెట్ కొన్నారు. కానీ వారి ఆశ్చర్యం కొద్దీ ఇంజనీర్లు ఈ సారి అసలు టికెట్టే కొనకుండా వచ్చారు. మళ్ళీ అడిగారు అకౌంటెంట్లు. ” ఈ సారి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా పట్టుబడిపోతారండీ!” అన్నారు.

“ఎలా మేనేజ్ చేస్తామో మీరే చూస్తారుగా” అన్నారు ఇంజనీర్లు.

టీసీ అల్లంత దూరంలో ఉండగా అకౌంటెంట్లు ముందుగా టాయ్‌లెట్ లోకి పరిగెత్తారు మొదటి సారి కాబట్టి.  ఇంజనీర్లు వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నెమ్మదిగా వాళ్ళ దాక్కున్న టాయ్‌లెట్  దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు తట్టి “టికెట్ ప్లీజ్” అన్నారు.

ఒకరు చెయ్యి బయటకు పెట్టి టికెట్ అందించారు. దాన్ని తీసుకుని ఇంకో టాయ్‌లెట్ లోకి దూరారు.

టీసీ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగుంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను.

Disclaimer: ఇది కేవలం నవ్వుకోవడానికి ఉద్దేశించినది మాత్రమే. ఎవరినీ కించపర్చాలని కాదు. హాస్య స్పూర్తితో స్వీకరించాల్సిందిగా మనవి . 🙂

ప్రకటనలు

11 thoughts on “తెలివైన ఆలోచన

  1. there is an extended version for this: the engineers and the X meet again. This time all the engineers purchased tickets. None of the X took tickets as they are trying to reciprocate what engineers did to them last time. But thats a local train and they end up in searching for toilets when TTE came.

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.