ధర్మ సందేహం

ఒక మాస్టారు ఆరో తరగతి పిల్లలకు మహాభారతం కథను బోధిస్తున్నాడు. అందులో కృష్ణుని జన్మ వృత్తాంతం గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది.
“సోదరి యొక్క అష్టమ సంతానం చేతిలో తన చావు తప్పదని ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుసుకున్న కంసుడు ఆగ్రహోదరుడయ్యాడు. దేవకీని ఆమె భర్తను కారాగారంలో బంధించమని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు.”
“మొదటి కొడుకు పుట్టాడు. కంసుడు ఆ బిడ్డను విషమిచ్చి చంపేశాడు. రెండో కొడుకు పుట్టాడు. వాణ్ణి ఎత్తైన కొండ మీద నుంచి తోసి చంపి వేయించాడు. ……” చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు.
వారిలో కొంచెం తెలివైన విద్యార్థికి ఒక సందేహం వచ్చింది. బుర్ర గోక్కుంటూ
“మాస్టారూ! నాదో చిన్న సందేహం” అన్నాడు
“భారతదేశంలో అందరూ మహాభారతాన్ని విశ్వశిస్తారు నాయనా! నీ సందేహమేమిటో చెప్పు నేను తీరుస్తాను”
“మరి కంసుడికి దేవకికి పుట్టే సంతానం చేతిలో మరణం ఉందని తెలుసు కదా? అయితే వాళ్ళిద్దరినీ ఒకే గదిలో ఎందుకు బంధించాడు?” 😉
మాస్టారికి ఏం సమాధానం చెప్పాలో తోచలేదు.

6 thoughts on “ధర్మ సందేహం

  1. We have many God’s photo frames in our home. Recently,Lord Shiva photo had fell down, since then there is a change in the way things are going on at our home.. To give you an example: The next day after this incident took place my brother met with an accident and my dad also fell down in the bathroom.. I feel all this is happening because of what happened the other day as I stated earlier… So could you please let me know if what I’m thinking is correct or wrong.. If correct, is there any solution to this ? If so what is it? Also if I’m wrong please do let me know.. Thank you, I need a quick update on this as I’m really worried and want to avoid future accidents…

    Thanks and regards
    Swapna

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.