ఓటమి విజయానికి తొలిమెట్టు

ఒకసారి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక విలేఖరి వచ్చాడు.
“సార్ మీరు బల్బును కనిపెట్టడానికి వెయ్యి సార్లు ప్రయత్నం చేశారు కదా? మీకెప్పుడూ విసుగు రాలేదా?” అని అడిగాడు.
అప్పుడాయన “విసుగెందుకు? నేను విఫలమైన 999 ప్రయత్నాల్లో బల్బును ఎలా తయారు చేయకూడదో నేర్చుకున్నాను. ” అన్నాడు.
ఎంత ఆశావహ థృక్పథం తో కూడిన మాటలు!
నన్ను బాగా విసిగించే సమస్య ఏదైనా వస్తే నేను ఈ మాటలు తలుచుకుంటూ ఉంటాను.