ఎక్కడికెళ్ళింది?

ఒకాయన చాలా పొదుపుగా మాట్లాడతాడని పేరు. ఏ మాట మాట్లాడినా ఆచి తూచి మాట్లాడేవాడు. అవసరానికి మించి ఒక్క మాటా మాట్లాడే వాడు కాదు.
ఒక రోజు ఏదో బ్రాండ్ బ్రష్ లను అమ్మడానికి ఒక సేల్స్ గర్ల్ వచ్చి తలుపు తట్టింది.
“ఎక్స్‌క్యూజ్ మి సర్. మీ వైఫ్ తో కొద్దిగా మాట్లాడచ్చా?”
“మా ఆవిడ ఇంట్లో లేదు.”
“ఓకే నేను ఆవిడ వచ్చే దాకా వెయిట్ చెయ్యచ్చా?”
“అలాగే అప్పటి దాకా ఈ డ్రాయింగ్ రూంలో కూర్చోండి” గది చూపించాడు.
1…2….3 గంటలు గడిచాయి. ఆయన భార్య జాడలేదు. విసుగొచ్చింది సేల్స్ గర్ల్ కి.
ఆయన దగ్గరకెళ్ళి “మీ ఆవిడ ఎక్కడకెళ్ళిందో తెలుసుకోవచ్చా?” అని అడిగింది.
“సమాధుల దగ్గరకెళ్ళింది”
“ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుంది?”
“ఏమో నండి నాకు తెలీదు. వెళ్ళి దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలవుతోంది”