అచ్చం మీలానే ఉన్నాడు

ఒకాయన అప్పుడే పుట్టిన కొడుకును చూడటానికి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళాడు.
ఆయన్ను చూస్తూనే డాక్టర్ “రండి సార్. మీ అబ్బాయి ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో” అన్నాడు.
“ఆ ఊరుకోండి డాక్టర్ గారూ! మీరు ఏ అబ్బాయి నైనా అంతే అంటారు కదా”
“లేదండీ మీ అబ్బాయి నిజంగానే అందంగా ఉన్నాడు”
“అలాగా మరి అబ్బాయి అందంగా లేకపోతే ఏమంటారు?”
“ఏముందీ! అబ్బాయి అచ్చు మీలాగే ఉన్నాడు సర్” అంటాం అన్నాడు డాక్టర్

ప్రకటనలు

3 thoughts on “అచ్చం మీలానే ఉన్నాడు

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.