చెప్పడం కాదు చేసి చూపించండి

ఒకసారి గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా లో ఉండగా   ఒకావిడ తన కొడుకును వెంటబెట్టుకుని తీసుకువచ్చింది.
“వీడు స్వీట్స్ విపరీతంగా తింటున్నాడండీ.స్వీట్స్ ఎక్కువగా తింటే ఆరోగ్యానికి  అంత మంచిది కాదని నేను ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు. మీరు చెబితేనైనా వింటాడని మీ దగ్గరికి తీసుకువచ్చానండీ” అంది.
“ఒక నెల తర్వాత తీసుకురండి. అప్పుడు చెబుతాను” అన్నాడు.
ఆమె ఆశ్చర్యంతో గాంధీజీ ఎందుకు అలా చెప్పాడో  ఆలోచిస్తూ వెళ్ళిపోయింది.
నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది.అప్పుడు గాంధీజీ ఆ పిల్లవాడికి స్వీట్స్ తినడం తగ్గించమని చెప్పి కొన్ని సలహాలు కూడా ఇచ్చాడు.
ఈ మాత్రందానికి నెల రోజులు సమయం ఎందుకు. అనుకుంటున్నారా?
ఎందుకంటే గాంధీజీకి  కూడా స్వతహాగా స్వీట్స్ అంటే మక్కువ.తను కూడా ఎక్కువగానే తినేవారు.మొదటి సారి ఆమె కుర్రవాణ్ణి తీసుకు వచ్చినపుడు తను స్వీట్స్ బాగా తింటూ ఆ అబ్బాయికి సలహాలివ్వాలంటే ఆయనకు మనసొప్పలేదు. అందుకే ఆయన నెలరోజులపాటు స్వీట్స్ వాడకాన్ని తగ్గించి తరువాత ఆ అబ్బాయికి సలహా ఇచ్చాడన్న మాట.

ఎదుటి వాళ్ళకు నీతులు చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా దాన్ని ఆచరించి చూపిస్తే బాగుంటుందన్నది ఈ సంఘటన ద్వారా నేను నేర్చుకున్న పాఠం.