ఎందుకు తినేశావ్?

మూడేళ్ళ చింటూ ఆసుపత్రిలో గర్భంతో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాడు.

“అమ్మా! నీ పొట్ట ఎందుకు అంత పెద్దదిగా ఉంది?” అడిగాడు చింటూ.

“లోపల పాపాయి ఉంది నాన్నా… అందుకు ” అంది వాళ్ళమ్మ.

“నీ పొట్టలో పాపాయి ఉందా?” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు చింటూ.

“అవును బాబూ, బుజ్జి పాపాయి ఉంది”

“అయితే ఆ పాపాయి మంచిదేనా?”

“నిజంగా మంచి పాపాయే నాన్నా…”

“అయితే నువ్వెందుకు తినేశావ్?”

?!@#$%‌